درباره خانواده آژینا

آژینا ، مجله آموزشی - خبری - سلامت در راستای ارتقا بخشیدن سطح زندگی خانواده های میباشد.

این وبسایت با مدیریت و طراحی گروه ABL  در اردیبهشت ماه بهار سال 96 فعالیت خود را بر روی دامنه azhina.ir شروع کرده و در این زمینه سعی بر ارائه مطالب جدید برای ارتقاء سطح کیفی خانواده ها را دارد.

از موضوعات خانواده آژینا میتوان به :

- خانواده و ارتقاء سطح کیفی زندگی
- ارتقاء سلامت جسمی و روحی خانواده ها
- بارداری و مراحل قبل و بعد آن
- نوزادان و رشد آنها
- کودک و نوجوان
- آرایش و زیبایی بانوان
- هنر خانه‌داری
- آشپزی و سفره آرایی
- سینما و تلویزیون
- رایانه و آموزشهای کامپیوتر
- تکنولوژی روز
- امنیت در دنیایی مجازی
- سرگرمی
و هزاران مطلب به روز دیگر ...

‌آژینا همراه خوب خانواده‌ها ERROR: [SELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err'] Line: 320 File: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query( 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err', '' ) line: 293 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php - ArdeDb->query_sub( '', 'SELECT COUNT(*) FROM', 'err' ) line: 27 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/DbArdeErrorWriter.php - ArdeDbDbErrorWriter->write( '[ArdeDbQueryError,1,sDatabase Query Error,i1,sSELECT command denied to user 'fasttoni_master'@'localhost' for table 'twatch__err',i320,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,i1142,n,[a,1,sQuery: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err],[a,1],[a,1,[aa,1,sfile,s/home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/db/Db.php,sline,i293,sfunction,squery,sclass,sArdeDb,stype,s->,sargs,[a,1,s'SELECT COUNT(*) FR'... ) line: 30 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeDbErrorReporter.php - ArdeDbErrorReporter->reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 60 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeException::reportError( object [ArdeDbQueryError] ) line: 501 file: /home/fasttoniazcm/public_html/0_websites/azhina.ir/assets/plugins/analytics/base/lib/ArdeException.php - ArdeSimpleUncaughtExceptionHandler->uncaughtExceptionHandler( object [ArdeDbQueryError] ) - Query: SELECT COUNT(*) FROM `fasttoni_azhina_analytics`.twatch__err